Wie zijn we

Ons website-adres is: https://airportmultiservice.com.

Als zakenreiziger of als particuliere reiziger brengt de luchthaven steeds een beetje stress met zich mee. De vroege vertrekuren of late aankomsttijden, parkeermogelijkheden rondom de luchthaven, … het zijn allemaal factoren die voor extra uitdagingen zorgen. AM zorgt ervoor dat uw zakentrip of vakantie start en eindigt op een aangename manier. Wij beschikken over een parkeerpas voor de privé-parking in de luchthaven te zaventem. 

Airport Multiservice is vooral actief tussen regio (Groot-) Mechelen en de belangrijke Belgische luchthavens.


Voorwaarden

OVEREENKOMST VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER –ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Het is verboden deze tekst geheel / gedeeltelijk te reproduceren, aan te passen, te distribueren.

 

1.Algemene bepalingen

1.1.       Op elke offerte / bestelling en op de overeenkomst zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden exclusief en met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de huurder van toepassing, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkingen die in geen enkel geval door de huurder geïnterpreteerd kunnen worden als een algemene afwijking van de onderhavige voorwaarden van toepassing op de vroegere en/of toekomstige commerciële relaties tussen partijen.

1.2.       Elke huurder wordt door het aanvaarden van de offerte en/of het plaatsen van een bestelling onweerlegbaar geacht deze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te accepteren. De nietigheid / niet-afdwingbaarheid van een bepaling vervat in één van de artikelen van deze voorwaarden zal op geen enkele wijze het afdwingbare karakter van de andere bepalingen aantasten en de betrokken bepaling zal door Airport Multiservice vervangen worden door een geldige / afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert.

 

2.Bestellingen, sluiten en uitvoering van de overeenkomst

2.1.       Foto’s, catalogi, folders of andere door Airport Multiservice geleverde publiciteitsdocumenten hebben geen enkele contractuele waarde. De offertes blijven één maand geldig.

2.2.       De overeenkomst wordt geacht te zijn afgesloten vanaf het ogenblik dat Airport Multiservice de bestelling uitdrukkelijk aanvaard heeft. Wijzigingen aan de overeenkomst dienen schriftelijk te gebeuren en zullen steeds onderworpen zijn aan de voorafgaande en uitdrukkelijke goedkeuring van Airport Multiservice.

2.3.       Airport Multiservice levert haar prestaties conform de criteria van de middelenverbintenis en geeft geen enkele garantie voor bepaalde resultaten.

2.4.       De huurder heeft tot 24u vóór de aanvang van de diensten het recht de overeenkomst eenzijdig te verbreken mits vergoeding van Airport Multiservice voor de reeds geleverde diensten alsook van een forfaitaire en onherleidbare vergoeding ten belopen van 50% (excl. BTW) van het nog niet geleverde gedeelte, als verplichte tegenprestatie voor de uitoefening van dit eenzijdig verbrekingsrecht. Bij annuleringen binnen de 24 uur voor aanvang, is Airport Multiservice gerechtigd de totale som van de bestelde opdracht te factureren.

2.5.       De huurder erkent, zo hij een bestelling van diensten overmaakt en /of een offerte hiervan ondertekent, dat hij voldoende en correct werd ingelicht door Airport Multiservice aangaande alle belangrijke elementen van de diensten en dat hij hiervan goede kennis heeft.

2.6.       De huurder verbindt zich ertoe aan Airport Multiservice op doeltreffende wijze en gratis alle informatie en bijstand te verschaffen die redelijkerwijze vereist / nuttig is  voor de levering van de diensten op normale wijze en garandeert dat zijn bestelling correct is. Minstens moet, voor zover als van toepassing, het aantal personen, het afhaal- of afzetadres, het voorziene vertrek- en/of aankomstuur, bestemming of herkomst van de vlucht met vluchtnummer en een gsm nummer waarop de te vervoeren personen bereikt kunnen worden, bij de aanvraag medegedeeld worden.

2.7.       De reiziger is verplicht:

 • de gordel om te doen, voorafgaand aan de rit; en
 • zich te onthouden van beschadiging en verontreiniging van de wagen, het gebruik van alcoholhoudende dranken, het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen, gebruiken van rookwaar, agressie, het op welbepaalde wijze hinderen van de vervoerder in de uitoefening van zijn taak. Het is ten strengste verboden te roken in onze wagens.

2.8.       Bij afhaling op de luchthaven moeten de reizigers steeds uitkijken naar onze chauffeur met een bordje van Airport Multiservice. De chauffeur zal steeds 30 minuten na landing op de luchthaven arriveren en wacht dan 30 minuten ter plaatse. Indien er in de periode tot 1 uur na de landing niet verwittigd werd voor eventuele problemen met bagage of dergelijke zal de chauffeur weer vertrekken en is integrale betaling van de bestelling verschuldigd. Indien de chauffeur langer moet wachten dan 30 minuten, hetzij 1 uur na landing, zal er wachttijd en extra parking in rekening worden gebracht aan de tarieven vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Indien de chauffeur nogmaals moet terug komen of zich naar een andere bestemming dient te begeven zal dit dan ook in rekening worden gebracht aan hetzelfde tarief van de oorspronkelijke bestelling vermeerderd met eventuele extra uren, onkosten en wachttijden aan de tarieven vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.

2.9.       De huurder maakt zich sterk dat de reizigers alle verplichtingen in hun hoofde naleven en staat in voor alle schade in hoofde van Airport Multiservice m.i.v. politieboetes en schade wegens onbeschikbaarheid van de wagen zoals gederfde inkomsten, te wijten aan de reizigers / huurder. Bij het bevuilen of vernielen van de wagen , in welke zin dan ook, zal er een forfaitaire kost van 75,00 euro aangerekend worden om de wagen weer proper in orde te brengen voor de volgende huurder. Deze dient zonder verwijl onmiddellijk met de chauffeur afgerekend te worden. Bij het niet nakomen van deze afspraak, mag Airport Multiservice hier aangifte van doen bij de politiediensten en mag het voertuig terug in orde gebracht worden door een professionele maatschappij op kosten van de huurder.

2.10.     Een annulatie is geen wijziging / correctie en valt onder het toepassingsgebied van  artikel 2.4.

2.11.     Wijzigingen en/of correcties alsook nieuwe bestellingen van retour mogen in geen geval doorgegeven worden aan onze chauffeurs, deze gegevens dienen steeds rechtstreeks aan ons kantoor doorgegeven te worden en dit per mail, telefoon of fax. Indien er door omstandigheden toch nieuwe of verbeterde gegevens worden doorgegeven aan één van onze chauffeurs en niet aan ons kantoor, kan er in geval van gebreke aan deze opdracht geen schadevergoeding in welke vorm dan ook geëist worden van Airport Multiservice.

2.12.     Bij het huren van een privéchauffeur is de huurder is verplicht ten minste een BA verzekering af te sluiten conform de in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen, en is daarnaast verplicht te zorgen voor een inzittendenverzekering. De huurder is verplicht deze verzekeringen gedurende de overeenkomst in stand te houden. Tevens dient het voertuig technisch gekeurd te zijn.

 

3.Overmacht

3.1.       Airport Multiservice zal zich zoveel mogelijk houden aan overeengekomen termijnen of, bij gebreke hieraan, de diensten zo spoedig mogelijk leveren na ontvangst van de bestelling, doch overschrijding van de overeengekomen termijn of late levering geeft de huurder geen recht om de ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen aangezien geen enkele termijn Airport Multiservice bindt.

3.2.       In geval van overmacht of van een voorval dat voor Airport Multiservice redelijkerwijze een beletsel uitmaakt voor de uitvoering van haar verbintenissen en dat niet aan haar toerekenbaar is, behoudt Airport Multiservice zich respectievelijk het recht voor de uitvoeringstermijn te verlengen of de overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, te beëindigen bij kennisgeving aan de huurder, zonder dat Airport Multiservice de onvoorzienbaarheid van deze situatie dient te bewijzen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt verstaan brand, watersnood, slechte weersomstandigheden, oorlog, oproer, staking, blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, ongevallen, een probleem van interne organisatie van de onderneming, in– of uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, verkeersproblemen, files, manifestaties, wegenwerken, omleidingen en dit alles zowel bij Airport Multiservice als bij de leveranciers of onderaannemers of andere betrokken derden.

 

4.Einde van de overeenkomst

4.1.       Airport Multiservice heeft het recht, onder voorbehoud van schadevergoeding, de overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, te beëindigen bij kennisgeving aan de huurder:

 • wanneer de huurder een bepaling van de overeenkomst schendt en deze tekortkoming – voor zover voor herstel vatbaar – niet hersteld heeft binnen de vijftien (15) dagen volgend op de aangetekende ingebrekestelling uitgaande van Airport Multiservice;
 • indien er zich voor of tijdens de uitvoering van het contract buitengewone omstandigheden voordoen, die Airport Multiservice bij het sluiten van het contract niet kon kennen en, indien Airport Multiservice deze wel gekend had, een geldige reden was om de overeenkomst niet te sluiten.

4.2.       In de gevallen bepaald in artikel 4.1.  heeft Airport Multiservice eveneens de keuze de effecten van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

 

5.Prijzen en betaling

5.1.       De opgegeven prijzen zijn vastgesteld op basis van de op dat ogenblik geldende lonen, grondstofprijzen, verzekering, transportkosten, milieutaksen, enz. Airport Multiservice behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen, zelfs indien de overeenkomst reeds in uitvoering is, ingevolge een fluctuatie van één van voormelde elementen of elke andere maatregel buiten de wil van Airport Multiservice. De prijzen zijn steeds exclusief de fiscale lasten die ten laste zijn van de huurder.

5.2.       Indien chauffeurs bij extreem weer, sneeuw, ijzel en dergelijke uitrijden, vervallen de afgesproken tarieven en zal de opdracht aan het geldend uurtarief, vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, gerekend worden. Dit is eveneens het geval bij onvoorziene files door ongelukken, door manifestaties of door welke reden ook, alsook tijdens extreme spits. Voor opdrachten die uitgevoerd worden tijdens het nationale of internationale gekende smogalarm is Airport Multiservice gerechtigd 30 % extra aan te rekenen op het afgesproken tarief.

5.3.       Bij samengestelde prijsopgaven bestaat er in hoofde van Airport Multiservice geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

5.4.       Wanneer de huurder bij Airport Multiservice diensten bestelt, dan zal deze huurder hiervoor aanAirport Multiservice de vergoeding verschuldigd zijn, en dit ongeacht of de huurder een eventuele derde (bvb. werkgever, cliënt) kan aanspreken voor de kosten van de te leveren diensten.

5.5.       Al de facturen van Airport Multiservice zijn betaalbaar aan het adres van Airport Multiservice, contant en zonder korting. Elke op de vervaldag niet betaalde factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd met een verwijlintrest van 12% per jaar alsook met een schadebeding van 15%, met een minimum van 125€, dit alles zonder afbreuk te doen aan alle andere schadevergoedingen die door de huurder verschuldigd zijn ingevolge zijn wanprestatie. In geval van niet tijdige betaling vervalt een eventueel toegestane korting.

5.6.       Airport Multiservice behoudt zich het recht voor om  de levering afhankelijk te stellen van de betaling van een voorschot of van de volledige prijs.

5.7.       Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum door de huurder bij aangetekend schrijven worden betwist.

5.8.       In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enigerlei wijze gecompenseerd worden zonder schriftelijke en voorafgaande instemming van Airport Multiservice.

 

6.Klachten / Aansprakelijkheid

6.1.       De huurder is gehouden de diensten bij de levering onmiddellijk te controleren op hun conformiteit en dient elke klacht  op straffe van onontvankelijkheid, ten laatste binnen de acht (8) kalenderdagen na de levering, per aangetekend schrijven aan Airport Multiservice  mee te delen.

6.2.       Het in gebreke blijven van de huurder om binnen voormelde termijn een klacht aan Airport Multiservice mee te delen, geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde diensten.

6.3.       Een reactie vanwege Airport Multiservice op een laattijdige klacht doet aan het voormelde geen afbreuk en geschiedt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. De betaling of ingebruikname van de geleverde diensten, en dit zelfs in geval de huurder zijn gebeurlijke klacht conform artikel 7.1. heeft meegedeeld, geldt tevens als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de diensten.

6.4.       Het meedelen aan Airport Multiservice van een klacht of het weigeren van bestelde diensten schort echter de verplichting van de huurder om de factuur te betalen niet op.

6.5.       Indien een klacht door Airport Multiservice gegrond wordt bevonden, zal Airport Multiservice, zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, ofwel de diensten vervangen en/of overgaan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht.

6.6.       Airport Multiservice is alleen aansprakelijk in geval van opzet door haar en/of haar (privé) chauffeurs. Indien de aansprakelijkheid van Airport Multiservice zou weerhouden worden, zal deze in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade  met als maximum het geheel der sommen (excl. BTW) gefactureerd door Airport Multiservice voor de diensten voor dewelke voormelde aansprakelijkheid zou weerhouden worden. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade zoals zuiver financiële schade, winstderving, verlies van klanten, verlies van werkuren m.b.t. diensten voor dewelke Airport Multiservice’s aansprakelijkheid wordt weerhouden enz. is uitgesloten.

6.7.       Niettegenstaande de overige bepalingen van deze Overeenkomst kan Airport Multiservice niet aansprakelijk gesteld worden, noch voorziet de eventuele garantie een dekking:

 • voor schade die voortvloeit uit de fout van de huurder, reiziger of een andere derde, …;
 • wegens het niet tijdig afleveren van goederen of personen op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming niet te wijten aan het opzet van Airport Multiservice en dit ongeacht het soort van mogelijks veroorzaakte schade;
 • wegens de beslissing van Airport Multiservice niet uit te rijden bij extreem weer, sneeuw, ijzel en dergelijke.

6.8.       Bij het huren van een privéchauffeur, kan Airport Multiservice niet aansprakelijk gesteld worden, noch voorziet de eventuele garantie een dekking voor de volgende zaken voor zover ze niet te wijten zijn aan het opzet van de privéchauffeur:

 • het niet of niet tijdig bereiken van de bestemming als gevolg van enigerlei vertraging;
 • schade of kosten gemaakt tijdens de uitvoering van de opdracht die ontstaan zijn door een bekeuring of een verkeersongeval;
 • schade aan het voertuig die is ontstaan tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en/of de eventuele kosten van een bonus- of malusverlies, ;
 • letsel aan passagiers en schade of kosten ontstaan aan zaken aanwezig in het voertuig ten tijde van de uitvoering van de opdracht;

verlies of verlaging van franchisekorting en eigen risico’s van de verzekerde.

7.Toepasselijk recht / Bevoegde rechtbank

7.1.       Ingeval van enig geschil is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing en zijn de rechtbanken van het arrondissement Mechelen, in voorkomend geval de Vrederechter van Mechelen, uitsluitend bevoegd.

 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

 

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

 

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

 

ANALYTICS

Met wie we jouw data delen

Uw data wordt gebruikt om uw ingeboekte rit met onze chauffeurs te delen, zijnde: uw naam, uw adres (heen/terugreis) en uw vluchtgegevens. Voor het overige gebruiken/delen wij uw data verder met niemand! Wij versturen geen commerciële emails of delen uw gegevens niet met partners. Soms krijgen wij uw gegevens van een reisbureau – deze gegevens zullen wij ook enkel gebruiken om de ritten correct te kunnen inplannen.

 

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

 

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

 

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.